1. PRODUKTY: STRONY: UMOWA.  

Thermoform Engineered Quality LLC, („TEQ”), spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowana w stanie Delaware jest „Sprzedawcą”, a osoba lub podmiot nabywający Produkty (zdefiniowane w niniejszym dokumencie) jest „Kupującym”. „Produkty” oznaczają wszystkie materiały, towary lub pracę, niezależnie od rodzaju, które ma dostarczyć Sprzedawca.  Każdy pojedynczy Produkt jest uważany za „Część” i posiada „Numer części” określony przez Sprzedawcę.  Niniejsze warunki mają zastosowanie do wszystkich przypadków sprzedaży Produktów Sprzedawcy.  Dodatkowe lub odmienne warunki pojawiające się w dowolnym zamówieniu zakupu wystawionym przez Kupującego będą nieważne, chyba że takie dodatkowe lub odmienne warunki zostaną potwierdzone w Potwierdzeniu zamówienia sprzedaży Sprzedawcy lub wyraźnie zatwierdzone przez obie Strony w osobnym piśmie.

2. OFERTY CENOWE 

Oferty cenowe są ważne przez trzydzieści (30) dni od daty przedłożenia Kupującemu, po tym czasie oferta wygasa. Niezależnie od powyższego, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do podwyższenia ceny Produktów w dowolnym momencie przed dostawą w celu odzwierciedlenia wzrostów kosztów Produktów spowodowanych przez dowolny czynnik pozostający poza kontrolą Sprzedawcy (w tym między innymi wzrost kosztów surowców, produkcji i transportu, wahania kursów walut lub wzrost podatków i ceł). „Zamówienie zakupu” przez Kupującego (lub zamówienie na Produkty złożone przez Kupującego w inny sposób) stanowi ofertę Kupującego na zakup Produktów zgodnie z niniejszymi warunkami.  Ofertę uważa się za przyjętą dopiero w momencie wystawienia przez Sprzedawcę Potwierdzenia Zamówienia Sprzedaży (lub innego sposobu akceptacji stosowanego przez Sprzedawcę), w którym to momencie dochodzi do zawarcia „Umowy”.

3. SPECYFIKACJE  

Specyfikacje składają się z „Końcowego rysunku(-ów) części” Sprzedawcy, zawierającego najważniejsze wymiary odpowiedniej Części.  Końcowy rysunek części musi zostać podpisany i opatrzony datą przez Kupującego przed rozpoczęciem produkcji, a Sprzedawca nie ma obowiązku rozpoczęcia produkcji do czasu otrzymania podpisanego Końcowego rysunku części.  Jeżeli Końcowy rysunek części nie zostanie podpisany i opatrzony datą przez Kupującego, opisy lub rysunki produktu Sprzedawcy zawarte lub dołączone do Oferty cenowej Sprzedawcy lub jego Potwierdzenia zamówienia sprzedaży będą określane jako „Specyfikacje”.  Żadne próbki ani rysunki utworzone przez Kupującego nie staną się częścią Specyfikacji, chyba że zostaną wyraźnie włączone do Końcowego rysunku części Sprzedawcy.  Niezależnie od powyższego, Kupujący przyjmuje do wiadomości, że z powodu różnic w sprzęcie, obróbce, substratach próbnych, papierze, tuszach, pigmentach i innych warunkach między próbnymi wydrukami koloru a operacjami produkcyjnymi, rozsądna różnica w kolorze między próbnymi wydrukami koloru a ukończonym zadaniem będzie stanowić zgodność ze Specyfikacjami. 

4. CENY 

Ceny są podane w dolarach amerykańskich.  Kupujący jest odpowiedzialny za opłacenie wszystkich podatków obrotowych, z tytułu użytkowania, od wartości dodanej lub podobnych, które mają zastosowanie lub mogą mieć zastosowanie do sprzedaży Produktów.  Ceny są oparte na wysyłkach w ilościach pełnopaletowych i są właściwe dla całej ilości zamówionej w jednej wysyłce bez magazynowania, chyba że Sprzedawca wyraźnie uzgodnił inaczej na piśmie. 

5. WARUNKI PŁATNOŚCI 

Warunki płatności przewidują płatność w ciągu maksymalnie trzydziestu (30) dni od daty wystawienia faktury przez Sprzedawcę, chyba że Oferta cenowa lub Potwierdzenie zamówienia sprzedaży Sprzedawcy wyraźnie przewiduje inne warunki płatności.  Niezależnie od powyższego, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zażądania z góry pełnej płatności za wszelkie materiały niestandardowe (w tym między innymi oprzyrządowanie niestandardowe) nabyte lub wyprodukowane przez Sprzedawcę specjalnie do danego zamówienia.  Ponadto, jeśli w dowolnym momencie Sprzedawca, zachowując zdrowy rozsądek, straci pewność co do wypłacalności lub zdolności do zapłaty przez  Kupującego, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zażądania zapłaty całości lub części faktury przed wysłaniem towarów.  Prawo Sprzedawcy do płatności po postawieniu do dyspozycji towarów zgodnych z wymaganiami jest bezwzględne, a Kupujący nie będzie kompensował sobie żadnych płatności jakichkolwiek kwot, co do których Kupujący mógłby twierdzić, że są mu one należne od Sprzedawcy.  Zaległe faktury będą podlegać karze za zwłokę za niezapłacone saldo według stopy procentowej równej niższej z następujących wartości: 1 ½ % miesięcznie lub maksymalna dopuszczalna stopa procentowa zgodnie z obowiązującym prawem, a Kupujący będzie odpowiedzialny za wszystkie wydatki poniesione przez Sprzedawcę w związku z windykacją, w tym uzasadnione honoraria adwokackie.  Sprzedawca zastrzega sobie prawo, oprócz innych środków zaradczych, do rozwiązania niniejszej Umowy, albo do zawieszenia dalszych dostaw w przypadku, gdy Kupujący nie zapłaci dowolnej należnej faktury.  Jeżeli zdaniem Sprzedawcy sytuacja finansowa Kupującego jest lub stanie się niezadowalająca, Sprzedawca może zażądać płatności gotówkowej z góry na poczet przyszłych dostaw.

6. WYSYŁKA, DOSTAWA, PAKOWANIE   

Dostawa zostanie realizowana w siedzibie Sprzedawcy, adres której zostanie wskazany w Ofercie cenowej i/lub Potwierdzeniu zamówienia sprzedaży (Huntley, Illinois lub Fremont Indiana).  Wysyłka odbywa się na zasadach Ex Works zakład Sprzedawcy (Incoterms 2010).  Przekroczenia lub niedobory nie mogą być wyższe niż 10% zamówionego towaru, a Sprzedawca wystawi rachunek za rzeczywistą ilość towaru mieszczącą się w tym zakresie tolerancji.  Terminy dostaw są przybliżone i Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z opóźnienia Dostawy. Do wysyłki towarów Sprzedający wykorzysta komercyjnie akceptowalne metody pakowania.

7. ZMIANY  

Kupujący może zaproponować zmiany w dowolnym planie, projekcie lub Specyfikacji poprzez złożenie pisemnego żądania zmiany zlecenia.  Sprzedający zapozna się z żądaniem i odpowie przedstawiając pisemną wycenę zmiany zlecenia („Wycena zmiany zlecenia”), przedstawiając koszty związane ze zmianą, w tym między innymi koszty dodatkowych materiałów i wpływ na zapasy materiałowe Sprzedającego (w tym zbędne materiały i produkcję w toku (PWT), wszelkie zmiany lub korekty oprzyrządowania, dodatkowy zakres robocizny lub prac oraz wszelkie wydłużenie czasu wymaganego do wykonania zlecenia przez Sprzedającego ze względu na zmianę.  Strony będą współpracować w celu osiągnięcia wzajemnego porozumienia co do zakresu i kosztu proponowanej zmiany, która nie wejdzie w życie, dopóki Kupujący nie wystawi nowego zlecenia zakupu odzwierciedlającego zmianę, a Sprzedający nie wystawi nowego Potwierdzenie Zamówienia Sprzedaży, w którym zaakceptuje nowe zlecenie zakupu. W przypadku, gdy zmiana będzie wymagała korekty Specyfikacji, Kupujący podpisze i opatrzony datą nowy Końcowy Rysunek Części.  Sprzedający nie będzie zobowiązany do wprowadzenia jakichkolwiek zmian, dopóki ta procedura nie zostanie zakończona.  W przypadku braku możliwości osiągnięcia porozumienia, Sprzedający przystąpi do wytwarzania Produktów zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami, chyba że Kupujący zażąda, a Sprzedający zezwoli na anulowanie Umowy zgodnie z punktem 9(b) niniejszej Umowy.

8. GWARANCJA 

Sprzedawca gwarantuje, że Produkty będą zgodne ze Specyfikacjami i wolne od wad materiałowych i produkcyjnych przez okres dziewięćdziesięciu (90) dni („Okres obowiązywania gwarancji”) od wysyłki. W Okresie obowiązywania gwarancji, po niezwłocznym pisemnym powiadomieniu o wadzie i potwierdzeniu, że Produkty były przechowywane, połączone, zainstalowane, obsługiwane i konserwowane zgodnie z zaleceniami Sprzedawcy i standardową praktyką branżową, Sprzedawca dokona naprawy lub, według własnego uznania, wymieni lub zwróci cenę zakupu dowolnych wadliwych Produktów lub ich komponentów.  Przed zwrotem dowolnego Produktu Kupujący musi uzyskać pisemne upoważnienie od Sprzedawcy w postaci Numeru autoryzacji zwrotu materiału. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za roszczenia gwarancyjne, w przypadku których domniemana wada lub zanieczyszczenie Produktów mogło wynikać z otwarcia lub zmiany opakowania Produktu przez osobę trzecią po wysyłce z placówki Sprzedawcy i przed odbiorem w placówce Kupującego. Kupujący musi zapakować wadliwe Produkty zgodnie z instrukcjami Sprzedawcy, a Sprzedawca będzie odpowiedzialny za poniesione koszty transportu.  Sprzedawca zwróci Kupującemu naprawione lub wymienione Produkty na koszt Sprzedawcy.

Z WYJĄTKIEM POSTANOWIEŃ WYRAŹNIE PRZEDSTAWIONYCH POWYŻEJ, GWARANCJA STANOWI JEDYNY I WYŁĄCZNY ŚRODEK ZARADCZY PRZYSŁUGUJĄCY KUPUJĄCEMU I JEDYNĄ I WYŁĄCZNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPRZEDAWCY I ZASTĘPUJE WSZELKIE INNE GWARANCJE, WYRAŹNE LUB DOROZUMIANE, W TYM BEZ OGRANICZEŃ GWARANCJĘ PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU.  GWARANCJA SPRZEDAWCY NIE OBEJMUJE ŻADNYCH PRODUKTÓW, KTÓRE MOGŁY ZOSTAĆ USZKODZONE W WYNIKU WYPADKU, NIEWŁAŚCIWEGO UŻYCIA, NADUŻYCIA LUB W WYNIKU MODYFIKACJI PRZEZ OSOBĘ INNĄ NIŻ SPRZEDAWCA LUB AUTORYZOWANY PRZEDSTAWICIEL SPRZEDAWCY.

9. OPÓŹNIENIE; ANULOWANIE; ROZWIĄZANIE UMOWY 

a. OPÓŹNIENIE na żądanie Kupującego. Terminy dostaw zmienione przez Kupującego będą honorowane pod warunkiem, że nie przekroczą 5 dni roboczych od pierwotnej daty Dostawy.  Jeżeli Kupujący zażąda opóźnienia wysyłki Produktów przekraczającego 5 dni roboczych, Sprzedawcy przysługuje rekompensata za wszystkie dodatkowe koszty spowodowane opóźnieniem, w tym między innymi za opłaty manipulacyjne, magazynowe i transportowe.  Sprzedawca może podnieść Ceny opóźnionych Produktów w celu odzwierciedlenia wszelkich zwiększonych kosztów ponoszonych przez Sprzedawcę.  Kupujący musi odebrać Dostawę wszystkich Produktów w ciągu 12 miesięcy od daty Zamówienia zakupu przez Kupującego; w przeciwnym razie niniejsza Umowa może zostać uznana za anulowaną przez Kupującego zgodnie z punktem (b) poniżej.

b. ANULOWANIE UMOWY PRZEZ KUPUJĄCEGO. Nie ma możliwości zwrotu Produktów, ani anulowania zaakceptowanych zamówień bez uprzedniej wyraźnej pisemnej zgody Sprzedawcy (i według wyłącznego uznania Sprzedawcy).  Produkty autoryzowane do zwrotu i/lub anulowanie zamówienia zatwierdzone przez Sprzedawcę podlegają wszelkim kosztom przyrostowym lub dodatkowym kosztom poniesionym przez Sprzedawcę, a także opłatom manipulacyjnym i/lub opłatom za anulowanie, które zostaną określone przez Sprzedawcę. Strony przyjmują, że Produkty dostosowane do potrzeb Kupującego nie mogą być zwrócone do magazynu i/lub odsprzedane.  Opłaty za anulowanie należy wnieść w ciągu 15 dni od daty wystawienia faktury przez Sprzedawcę.

c. ROZWIĄZANIE UMOWY PRZEZ SPRZEDAWCĘ. W przypadku dowolnego istotnego naruszenia przez Kupującego niniejszych warunków, Sprzedawca ma prawo w dowolnym momencie i za pisemnym powiadomieniem anulować każde zamówienie.

10. REKLAMACJE 

Kupujący musi zgłosić Sprzedawcy wszelkie reklamacje dotyczące braków, wadliwej jakości itp. na piśmie w ciągu 60 dni od otrzymania przesyłki.  Niezgłoszenie reklamacji w podanym terminie stanowi nieodwołalną akceptację.  Bez uprzedniej pisemnej zgody Sprzedawcy nie można dokonywać żadnych potrąceń lub odliczeń z faktur Sprzedawcy.  Dowolne postępowanie przewidziane w przypadku naruszenia niniejszej Umowy lub w przypadku innego roszczenia wynikającego z tej transakcji (poza działaniami Sprzedawcy dotyczącymi dowolnej kwoty należnej Sprzedawcy od Kupującego) musi zostać rozpoczęte w ciągu jednego roku od daty wysyłki Produktów, lub, w przypadku powództwa opartego na domniemanym naruszeniu gwarancji, w ciągu jednego roku od dnia w Okresie obowiązywania gwarancji, w którym wada została lub powinna była zostać wykryta przez Kupującego.

11. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI 

W ŻADNYM WYPADKU SPRZEDAWCA NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY SPECJALNE, POŚREDNIE, PRZYPADKOWE LUB WTÓRNE WYNIKAJĄCE ZE SPRZEDAŻY, DOSTAWY, NIEDOSTARCZENIA, SERWISOWANIA, MONTAŻU, UŻYTKOWANIA, UTRATY MOŻLIWOŚCI UŻYTKOWANIA LUB WAD PRODUKTÓW LUB JAKICHKOLWIEK ICH CZĘŚCI, ANI ZA ŻADNE OPŁATY LUB WYDATKI DOWOLNEGO RODZAJU PONIESIONE BEZ WCZEŚNIEJSZEJ PISEMNEJ ZGODY SPRZEDAWCY, NAWET JEŚLI SPRZEDAWCA MÓGŁ WYKAZAĆ SIĘ ZANIEDBANIEM.  W ŻADNYM WYPADKU ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPRZEDAWCY Z TYTUŁU ROSZCZENIA WNIESIONEGO PRZEZ KUPUJĄCEGO NIE MOŻE PRZEKROCZYĆ CENY ZAKUPU PRODUKTÓW, KTÓRYCH DOTYCZY ROSZCZENIE O ODSZKODOWANIE.

12. WŁASNOŚĆ 

Wszystkie produkty gotowe i oprzyrządowanie zakupione i opłacone przez Kupującego są własnością Kupującego.  Wszystkie materiały pośrednie pochodzące i/lub dostarczane przez Sprzedawcę i używane w związku z wytwarzaniem Produktów, w tym między innymi pliki CAD, dane elektroniczne lub nośniki, projekty, szkice, projekty graficzne, formy, narzędzia i Końcowe rysunki części (łącznie „Pośrednie materiały TEQ”) są własnością Sprzedawcy.  Bez pisemnej zgody TEQ Kupujący nie może używać ani dostarczać Pośrednich materiałów TEQ osobom trzecim.  Wszystkie projekty lub rysunki pochodzące i stworzone wyłącznie przez Kupującego są własnością Kupującego.

13. WYKORZYSTYWANIE ZNAKÓW TOWAROWYCH / NAZW HANDLOWYCH SPRZEDAWCY 

Kupujący nie ma żadnych praw własności, tytułów ani udziałów, wyraźnych ani dorozumianych, we własności intelektualnej, znakach towarowych, nazwach handlowych, znakach usług, logotypie, reklamach i/lub projektach, oznaczeniach lub innych symbolach handlowych Sprzedawcy związanych z Produktami, w tym bez ograniczeń, w nazwie „TEQ”, „Fremont”, „Tek”, „TekPackaging” (łącznie „Znaki towarowe Sprzedawcy”) i wyraźnie potwierdza wyłączne prawo, tytuł i udziały Sprzedawcy w Znakach towarowych Sprzedawcy.

14. POUFNOŚĆ 

W trakcie dostarczania Produktów Kupującemu strony lub ich odpowiedni przedstawiciele mogą udostępniać sobie nawzajem pewne zastrzeżone, wrażliwe i poufne informacje biznesowe („Informacje poufne”).  Niniejsze Informacje poufne obejmują między innymi projekty, procesy i proponowaną cenę.  Każda ze stron zgadza się zachować ścisłą poufność Informacji poufnych drugiej strony i wykorzystywać je wyłącznie w związku z celem niniejszej Umowy.  Żadna ze stron nie udostępni stronie trzeciej żadnych Informacji poufnych drugiej strony bez wyraźnej pisemnej zgody strony będącej właścicielem Informacji poufnych.  Kupujący oświadcza i gwarantuje, że każdy z jego pracowników, agentów i przedstawicieli będzie utrzymywał i chronił poufność Informacji poufnych drugiej strony.

15. PRZEJĘCIE ODPOWIEDZIALNOŚCI 

Kupujący będzie w pełni zabezpieczał, chronił i zwolni Sprzedawcę z odpowiedzialności za wszelkie straty, koszty, wydatki lub szkody, w tym między innymi honoraria adwokackie, koszty sądowe i szkody następcze wynikające z wszelkich roszczeń, żądań, działań lub postępowań, które mogą zostać wszczęte przeciwko Sprzedawcy na podstawie zarzutu, że: (a) wytwarzanie Produktów przez Sprzedawcę lub używanie bądź sprzedaż Produktów przez dowolną osobę lub dowolne Pośrednie materiały dostarczone przez Kupującego nie przestrzegają lub naruszają patenty, znaki towarowe, prawa autorskie, rejestrację, użytkowanie lub inne prawa własności jakiejkolwiek osoby lub podmiotu; lub (b) Produkty zawierają materiały, które są zniesławiające lub naruszają prawo do prywatności lub inne prawa osobiste osób.  Sprzedawca będzie w pełni zabezpieczał, chronił i zwolni Kupującego z odpowiedzialności za wszelkie straty, koszty, wydatki lub szkody, w tym między innymi honoraria adwokackie, koszty sądowe i szkody następcze wynikające z wszelkich roszczeń, żądań, działań lub postępowań, które mogą zostać wszczęte przeciwko Kupującemu na podstawie zarzutu, że sprzedaż i zamierzone użytkowanie Produktów i dowolne procesy lub metody związane z wytwarzaniem Produktów naruszają jakiekolwiek patenty, znaki towarowe, prawa autorskie, rejestrację, prawo do użytkowania lub inne prawa własności dowolnej osoby lub podmiotu, pod warunkiem jednak , że wszelkie roszczenia dotyczące naruszenia praw wynikające lub związane z korzystaniem przez Sprzedawcę z Pośrednich materiałów Kupującego zostaną wyłączone ze zobowiązań Sprzedawcy z tytułu odpowiedzialności odszkodowawczej.  Na żądanie strony ubiegającej się o odszkodowanie, strona odpowiedzialna za odszkodowanie, na swój wyłączny koszt, zatrudni prawnika akceptowalnego dla drugiej strony, do występowania w imieniu strony i przejęcia obrony wszelkich sporów wynikających z takich roszczeń.

16. ZACHOWANIE ZGODNOŚCI Z PRZEPISAMI 

Wykonując niniejszą Umowę, każda ze Stron zgadza się przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów prawa lokalnego, stanowego i federalnego oraz rozporządzeń i przepisów wykonawczych.  Każda ze Stron zgadza się ponadto zabezpieczyć drugą Stronę przed odpowiedzialnością za wszelkie straty, koszty, szkody lub odpowiedzialnością wynikającą z naruszenia przez taką stronę postanowień niniejszego punktu.

17. NIEPRZEWIDZIANE ZDARZENIA 

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niewywiązanie się lub opóźnienie w wywiązaniu się ze swoich zobowiązań, jeśli spowodowane jest to bezpośrednio lub pośrednio działaniem siły wyższej, wojną, zamieszkami, sporami pracowniczymi, wybuchami, wypadkami,  niemożnością uzyskania przez Sprzedawcę surowców, siły roboczej, paliwa, części maszyn, awarią zasilania lub awarią maszyn, działaniami rządowymi, zakazem lub regulacją lub dowolną przyczyną będącą poza kontrolą Sprzedawcy, niezależnie od tego, czy taka przyczyna jest podobna lub niepodobna do wymienionych.

18. CESJA 

Żadna ze stron nie może dokonać cesji swoich praw ani zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej strony, z wyjątkiem prawa Sprzedawcy do podzlecenia dowolnej części swoich zobowiązań na dowolną stronę lub przeniesienia wszystkich swoich praw i obowiązków na dowolny podmiot, z którym jest powiązana lub na dowolny podmiot, z którym ma zostać połączona, z którym będzie skonsolidowana lub przez który zostanie przejęta, lub przez który zostaną przejęte wszystkie lub zasadniczo wszystkie jej aktywa.

19. EKSPORT 

Jeśli Produkty mają być eksportowane, niniejsza Umowa jest uzależniona od możliwości uzyskania przez Sprzedawcę licencji eksportowych i innych niezbędnych dokumentów w rozsądnym terminie.  Kupujący dostarczy wszystkie deklaracje konsularne i celne oraz przyjmie i poniesie wszelką odpowiedzialność za kary wynikające z błędów lub braków w nich.  Kupujący nie będzie reeksportował Produktów ani żadnych towarów lub przedmiotów zawierających Produkty, jeśli reeksport naruszałby przepisy eksportowe Stanów Zjednoczonych.

20. PRAWO WŁAŚCIWE 

Niniejsza Oferta cenowa oraz dowolna późniejsza Umowa dotycząca sprzedaży Produktów podlegają prawu stanu Illinois i będą interpretowane zgodnie z nim (bez względu na reguły dotyczące kolizji przepisów prawnych).  Strony uzgadniają, że jurysdykcją i miejscem rozstrzygania wszelkich sporów wynikających z niniejszej Umowy lub związanych z Produktami będą wyłącznie sądy stanowe lub federalne znajdujące się w hrabstwie McHenry w stanie Illinois.  W przypadku sporu wynikającego z niniejszej Umowy, strona wygrywająca będzie uprawniona do odzyskania uzasadnionych honorariów adwokackich, kosztów i wydatków poniesionych w celu dochodzenia swoich praw wynikających z niniejszej Umowy.

21. ZRZECZENIE SIĘ PRAW 

Zrzeczenie się przez Sprzedawcę dochodzenia praw z tytułu naruszenia niniejszych warunków nie będzie interpretowane jako zrzeczenie się wszelkich innych praw z tytułu naruszeń, a nieskorzystanie z dowolnego prawa wynikającego z naruszenia niniejszej Umowy nie będzie uważane za zrzeczenie się takiego prawa, które może być wykonane w dowolnym późniejszym terminie.

22. ZASADA ROZDZIELNOŚCI 

W przypadku, gdy którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy narusza obowiązującą ustawę, rozporządzenie lub przepis prawa, postanowienie takie będzie nieskuteczne w zakresie tego naruszenia, bez unieważniania innych postanowień.

23. CAŁOŚĆ UMOWY 

Oferta cenowa Sprzedawcy, Potwierdzenie zamówienia sprzedaży Sprzedawcy oraz Specyfikacje stanowią całość porozumienia między Stronami i stanowią ostateczne, kompletne i wyłączne, połączone w tym dokumencie wyrażenie warunków umowy, wszystkich wcześniejszych lub równoczesnych pisemnych lub ustnych umów lub negocjacji w odniesieniu do przedmiotu niniejszej umowy. Tytułem ilustracji, a nie ograniczenia, uznaje się, że Zamówienie zakupu Kupującego obejmuje, bez wyjątku, wszystkie warunki niniejszej Umowy, niezależnie od jakiegokolwiek formularza zamówienia Kupującego zawierającego dodatkowe lub sprzeczne warunki.  Potwierdzenie, odwołanie się lub wykonanie przez Sprzedawcę Zamówienia zakupu nie będzie uważane za akceptację przez Sprzedawcę takich dodatkowych lub sprzecznych warunków.  W przypadku pisemnego wniosku Kupującego o uwzględnienie dodatkowych lub sprzecznych warunków, zmiany takie mogą być dokonywane w niniejszych warunkach wyłącznie poprzez sporządzenie pisemnego dokumentu podpisanego przez pracownika Sprzedawcy.

24. PRZECHOWYWANIE NARZĘDZI 

Kupujący może przechowywać swoje niestandardowe oprzyrządowanie w placówce Sprzedawcy, pod warunkiem, że jeśli oprzyrządowanie Kupującego będzie nieaktywne przez okres 12 miesięcy, wniesie on opłatę za przechowywanie w wysokości 500 USD za każdy 12-miesięczny okres nieaktywności.  Jeżeli oprzyrządowanie Kupującego będzie nieaktywne przez kolejny okres 12 miesięcy, oprzyrządowanie Kupującego uznaje się za porzucone, a Sprzedawca ma prawo do zbycia go według własnego uznania.